Countries/ Cities/ Regions

This post is also available in: Japanese バージョンはこちら

Countries and Cities

Asia

Yàzhōu
亚洲
Asia
yazhou

Zhōngguó
中国
China
zhongguo

Běijīng
北京
Beijing
beijing

Shànghǎi
上海
Shanghai
shanghai

Shēnzhèn
深圳
Shenzhen
shenzhen

Xiānggǎng
香港
Hongkong
xianggang

Měnggǔ
蒙古
Mongolia
menggu

Xīzàng
西藏
Tibet
xizang

Táiwān
台湾
Taiwan
taiwan

Rìběn
日本
Japan
riben

Dōngjīng
东京
Tokyo
dongjing

Dàbǎn
大阪
Osaka
daban

Jīngdū
京都
Kyoto
jingdu

Hánguó
韩国
Korea
hanguo

Shǒu’er
首尔
Seoul
shou’er

Cháoxiǎn
朝鲜
North Korea
chaoxian

Tàiguó
泰国
Thailand
taiguo

Yuènán
越南
Vietnam
yuenan

Xīnjiāpō
新加坡
Singapore
xinjiapo

Mǎláixīyà
马来西亚
Malaysia
malaixiya

Jílóngpō
吉隆坡
Kuala Lumpur
jilongpo

Yìndùníxīyà/Yìnní
印度尼西亚/印尼
Indonesia
yindunixiya
yinni

Fēilǜbīn
菲律宾
Philippines
feilvbin

Miǎndiàn
缅甸
Myanmar
miandian

Jiǎnpǔzhài
柬埔寨
Cambodia
jianpuzhai

Lǎowō
老挝
Laos
laowo

Wénlái
文莱
Brunei
wenlai

Bùdān
不丹
Bhutan
budan

Níbó’ěr
尼泊尔
Nepal
nibo’er

Yìndù
印度
India
yindu

Sīlǐlánkǎ
斯里兰卡
Sri Lanka
sililanka

Mèngjiālā
孟加拉
Bangladesh
mengjiala

Mǎ’ěrdàifū
马尔代夫
Maldives
ma’erdaifu

Āfùhàn
阿富汗
Afghanistan
afuhan

Tǔ’ěrqí
土耳其
Turkey
tu’erqi

Bājīsītǎn
巴基斯坦
Pakistan
bajisitan

Yǐsèliè
以色列
Israel
yiselie

Líbānèn
黎巴嫩
Lebanon
libanen

Europe

Ōuzhōu
欧洲
Europe
ouzhou

Éluósī/Éguó
俄罗斯/俄国
Russia
eluosi
eguo

Mòsīkē
莫斯科
Moscow
mosike

Yīngguó
英国
Britain
yingguo

Ài’ěrlán
爱尔兰
Ireland
ai’erlan

Lúndūn
伦敦
London
lundun

Jiànqiáo
剑桥
Cambridge
jianqiao

Bīngdǎo
冰岛
Iceland
bingdao

Fǎguó
法国
France
faguo

Bālí
巴黎
Paris
bali

Déguó
德国
Germany
deguo

Bólín
柏林
Berlin
bolin

Bōlán
波兰
Poland
bolan

Pútáoyá
葡萄牙
Portugal
putaoya

Xībānyá
西班牙
Spain
xibanya

Àodìlì
奥地利
Austria
aodili

Wéiyěnà
维也纳
Vienna
weiyena

Fēnlán
芬兰
Finland
fenlan

Yìdàlì
意大利
Italy
yidali

Jiékè
捷克
Czechoslovakia
jieke

Xiōngyálì
匈牙利
Hungary
xiongyali

Nuówēi
挪威
Norway
nuowei

Ruìdiǎn
瑞典
Sweden
ruidian

Ruìshì
瑞士
Switzerland
ruishi

Hélán
荷兰
The Netherlands
helan

Dānmài
丹麦
Denmark
danmai

Xīlà
希腊
Greece
xila

North/ South America

Běiměizhōu
北美洲
North America
meiguo

Měiguó
美国
America
meiguo

Huáshèngdùn
华盛顿
Washington
huashengdun

Niǔyuē
纽约
New York
niuyue

Luòshānjī
洛杉矶
Los Angeles
luoshanji

Jiānádà
加拿大
Canada
jianada

Mòxīgē
墨西哥
Mexico
moxige

Gǔbā
古巴
Cuba
guba

Hǎidì
海地
Haiti
haidi

Bānámǎ
巴拿马
Panama
banama

Nánměizhōu
南美洲
South America
nanmeizhou

Āgēntíng
阿根廷
Argentina
agenting

Bāxī
巴西
Brazil
baxi

Gēlúnbǐyà
哥伦比亚
Columbia
gelunbiya

Zhìlì
智利
Chile
zhili

Oceania/ Africa

Dàyángzhōu
大洋洲
Oceania
dayangzhou

Niǔxīlán/Xīnxīlán
纽西兰/新西兰
New Zealand
niuxilan
xinxilan

Àozhōu/Àodàlìyà
澳洲/澳大利亚
Australia
aozhou
aodaliya

Kānpéilā
堪培拉
Canberra
kanpeila

Xīní
悉尼
Sydney
xini

Bósī
柏斯
Perth
bosi

Fēizhōu
非洲
Africa
feizhou

Nánfēi
南非
South Africa
nanfei

Jiānà
加纳
Ghana
jiana

Kěnníyà
肯尼亚
Kenya
kenniya

Mǎdájiāsījiā
马达加斯加
Madagascar
madajiasijia

Máolǐqiúsī
毛里求斯
Mauritius
maoliqiusi

Tǎnsāngníyà
坦桑尼亚
Tanzania
tansangniya

Āijí
埃及
Egypt
aiji

Talking about Nationalities

To say the nationality of a person, just attach “人” after the country.

rén

person
ren

Eg:

Xīnjiāpōrén
新加坡人
Singaporean
xinjiaporen

Zhōngguórén
中国人
Chinese
zhongguoren

Rìběnrén
日本人
Japanese
ribenren

Yīngguórén
英国人
British
yingguoren

Měiguórén
美国人
American
meiguoren


コメントをどうぞ… say something...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *