Location Words

This post is also available in: Japanese バージョンはこちら

方位词

shàng/ shàngbian/ shàngmian
上/上边/上面
the top, above
shang
shangbian
shangmian

xià/ xiàbian/ xiàmian
下/下边/下面
under, below
xia
xiabian
xiamian

qián/ qiánbian/ qiánmian
前/前边/前面
front
qian
qianbian
qianmian

hòu/ hòubian/ hòumian
后/后边/后面
back
hou
houbian
houmian

zuǒ/ zuǒbian/ zuǒmiàn
左/左边/左面
left
zuo
zuobian
zuomian

yòu/ yòubian/ yòumiàn
右/右边/右面
right
you
youbian
youmian

zhōngjiān
中间
middle
zhongjian

páng/ pángbiān
旁/旁边
side, beside
pang
pangbian

lǐ/ lǐbian/ lǐmiàn
里/里边/里面
inside
li
libian
limian

wài/ wàibian/ wàimiàn
外/外边/外面
outside
wai
waibian
waimian

dōng/ dōngbian/ dōngmiàn
东/东边/东面
east side
dong
dongbian
dongmian

xī/ xībian/ xīmiàn
西/西边/西面
west side
xi
xibian
ximian

nán/ nánbian/ nánmiàn
南/南边/南面
south side
nan
nanbian
nanmian

běi/ běibian/ běimiàn
北/北边/ 北面
north side
bei
beibian
beimian


コメントをどうぞ… say something...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *