Numerals

This post is also available in: Japanese バージョンはこちら

Numerals

0-10

líng

zero
00 lingone
01 yi

èr

two
02 er

sān

three
03 sanfour
04 sifive
05 wu

liù

six
06 liuseven
07 qieight
08 ba

jiǔ

nine
09 jiu

shí

ten
10 shi

-100

shíyī
十一
eleven
11 shiyi

shí’èr
十二
twelve
12 shi’er

shísān
十三
thirteen
13 shisan

shísì
十四
fourteen
14 shisi

shíwǔ
十五
fifteen
15 shiwu

shíliù
十六
sixteen
16 shiliu

shíqī
十七
seventeen
17 shiqi

shíbā
十八
eighteen
18 shiba

shíjiǔ
十九
nineteen
19 shijiu

èrshí
二十
twenty
20 ershi

sānshí
三十
thirty
30 sanshi

sìshí
四十
forty
31 sishi

wǔshí
五十
fifty
32 wushi

liùshí
六十
sixty
33 liushi

qīshí
七十
seventy
34 qishi

bāshí
八十
eighty
35 bashi

jiǔshí
九十
ninety
36 jiushi

yìbǎi
一百
one hundred
37 yibai

100-

èrbǎi/ liǎngbǎi
二百/两百
two hundred
38 erbai
39 liangbai

yìqiān
一千
one thousand
47 yiqian

yíwàn
一万
ten thousand
48 yiwan

shíwàn
十万
hundred thousand
49 shiwan

bǎiwàn
百万
one million
50 baiwan

qiānwàn
千万
ten million
qianwan

yíyì
一亿
one hundred million
51 yiyi

have some fun!

sānshíliù
三十六
36
36

sìshíbā
四十八
48
48

qīshíjiǔ
七十九
79
79

yìbǎi líng èr
*一百零二
*102
102

yìbǎi èr(shí)
*一百二(十)
*120
120

yìbǎi líng bā
*一百零八
*108
108

yìbǎi bā(shí)
*一百八(十)
*180
180

liùbǎi sìshí
六百四十
640
640

qībǎi wǔshíliù
七百五十六
756
756

jiǔqiān líng liùshíwǔ
九千零六十五
9,065
9065

yíwàn liǎngqiān sānbǎi sìshíwǔ
一万两千三百四十五
12,345
12345

*Pay special attention to the zeros…
1. When there are zeroes in between, say ‘líng’ (zero; once is enough).
2. When the zero(es) come(s) at the end, the zero place(s) can be omitted.


コメントをどうぞ… say something...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *